Salg og leveringsbetingelser

FIRMAGAVER HELE ÅRET

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Generelt

 

Med mindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

 

Vareprøver betragtes udelukkende som eksempler. Alle bestilte varer leveres i henhold til godkendt artwork design.

 

Tilbud og ordrer

 

Tilbud afgivet af Gaveposen.com er gyldig i 10 dage, med mindre andet fremgår af tilbuddet.

 

En aftale mellem køber og Gaveposenc.com anses først for indgået når Gaveposen.com har accepteret ordren. Ordren er bindende for køber, når køber har modtaget ordrebekræftelse med priser og leveringsbetingelser fra Gaveposen.com.

 

Køber er forpligtet til at kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med købers forventninger. Enhver uoverensstemmelse skal straks og indenfor 24 timer meddeles skriftligt til Gaveposen.com ApS. Ordren sættes herefter i produktion/bestilles hjem og kan herefter ikke fortrydes.

 

Pris og betaling

 

Alle priser på website er vejledende priser eksklusive moms. Gaveposen.com forbeholder sig retten til, når som helst at ændre disse.

 

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage med mindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.

 

Efter betalingsfristens udløb beregnes et rentetillæg på 1.5% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato.

 

Levering

 

Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter. Gaveposen.com er berettiget til at bestemme transportform og transportrute.

 

Estimerede leveringstider fremgår af ordrebekræftelsen.

 

Der tages forbehold for levering og fakturering af +/- 5% af bestilt antal.

 

Forsinkelse

 

Gaveposen.com kan ikke holdes ansvarlig for en forsinkelse, der er opstået udenfor vores rimelige kontrol såsom handlinger udført af tredjeparter, der omfatter men ikke er begrænset til, enhver strejke, brand, myndighedsindgreb, dårlige vejrforhold, krig eller terrorhandlinger.

 

Garanti, mangler og kundens godtgørelse

 

Under denne garanti, vil Gaveposen.com efter eget valg enten erstatte eller kreditere kunden for alle varer der viser sig at være defekte forudsat følgende:

 

Gaveposen.com bliver skriftligt underrettet af køber senest 7 dage efter levering af ordren

At de defekte varer straks returneres til Gaveposen.com. Udgifter til tilbagelevering af leverancen påhviler køber

At Gaveposen.com kan godkende at varen er defekt og ikke er forårsaget af forkert brug, forsømmelse, uheld, forkert opbevaring eller håndtering, reparation eller ændringer der ikke er påvirket af Gaveposen.com

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af Gaveposen.com.

 

Ansvarsbegrænsning

 

Hvis Gaveposen.com bliver fundet ansvarlig for eventuelle tab eller skade på kunden er et sådant ansvar begrænset til det beløb, køber har betalt for de enkelte varer.

 

Gaveposen.com er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, herunder ethvert direkte eller indirekte tab såsom tab af fortjeneste, uanset hvordan de opstår. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke for personskade eller dødsfald, der opstår som en direkte følge af vores uagtsomhed.

 

Gaveposen.com er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Gaveposen.com eller andre, Gaveposen.com har ansvaret for.

 

Gaveposen.com accepterer ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, tab af indtægt eller fortjeneste, tab eller skade på ejendom og/eller tab fra krav fra tredjemand som følge af anvendelsen af varer købt hos Gaveposen.com.

 

Værneting

 

Enhver tvist der måtte opstå mellem Gaveposen.com og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Københavns Byret efter danske retsregler.

ÅBNINGSTIDER:

 

Kun efter aftale på info@gaveposen.com eller tlf.: 4140 4146.